Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πανεπιστημιακού Υποτρόφου

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προκηρύξει εντός των προσεχών ημερών μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για τη διεξαγωγή ερευνητικού, διδακτικού και κλινικού έργου στην Ουρολογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η. διάρκειας 12 (δώδεκα) μηνών από την έναρξη της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης, συνολικά έως 3 (τρία) ακαδημαϊκά έτη από την ημερομηνία πρόσληψης.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι: 1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, 2) Ολοκληρωμένη και διαπιστευμένη εκπαίδευση στην Ουρολογία (τίτλος ειδικότητας), 3) Διαπιστευμένη κλινική εμπειρία, τουλάχιστον διετής, μετά τη λήψη ειδικότητας στην Ουρολογία με έμφαση στη Λαπαροσκοπική Ουρολογία, 4) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 5) Ερευνητική εμπειρία που τεκμηριώνεται από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα/πρωτόκολλα, εμπειρία αναζήτησης μεγάλων βάσεων δεδομένων ιατρικής πληροφορίας (Pubmed, κ.λ.π.) και δημοσιεύσεις θα συνεκτιμηθούν.

Η χρηματοδότηση θα γίνει με βάση την κείμενη νομοθεσία, από πόρους προερχόμενους από πρόγραμμα της Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον  Επίκουρο Καθηγητή Ουρολογίας - Διευθυντή Ουρολογικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. Κο Χαράλαμπο Μαμουλάκη (mamoulak@uoc.gr, ή τηλεφωνικά: 2810 392340).