Αξιολογήσεις

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην κρίση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος και των εκπαιδευτών του, καθώς και των μαθητών του.