9:00-9:45 Πρωτόκολλο αντιμετώπισης λοιμώξεων γεννητικού συστήματος