Λαθή και περιορισμοί: περιστατικά που δεν καλύπτουν οι οδηγίες