Κρίση διαδραστικού σχολείου

Ημερομηνία-Ώρα: 

Sunday, April 13, 2008 -
13:30 to 14:00

Οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των εκπαιδευτών, καθώς και του σχολείου στο σύνολό του (με βάση τα έντυπα αξιολόγησης του ESU/ EBU).