Αξιολογήσεις σχολείων

Στο τέλος του σχολείου, οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του σχολείου στο σύνολό του, χρησιμοποιώντας τις ειδικές φόρμες αξιολόγησης του European Board of Urology (EBU). Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού, αφενός θα κρίνει το εκπαιδευτικό εγχείρημα, αφετέρου θα δώσει τη δυνατότητα τόσο διόρθωσης λαθών όσο και μελλοντικής βελτίωσης.