ΟΑΒ και Υπολειπόμενο μετά ούρηση: επιλέγοντας τους θεραπευτικούς χειρισμούς