Καρκίνος όρχεων

 

Περιεχόμενα
  1. T (Πρωτοπαθής όγκος)
  2. Ν (Οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες, κλινική εκτίμηση)
  3. Μ (Απομακρυσμένες μεταστάσεις, κλινική εκτίμηση)
  4. Καρκινικοί δείκτες (S)
  5. Νομογράμματα για καρκίνο προστάτη

Σταδιοποίηση καρκίνου όρχεων

Τ (Πρωτοπαθής όγκος)

pTis Ενδοσωληναριακό καρκίνωμα (in situ)
pT1 Όγκος περιορισμένος στο ορχικό παρέγχυμα και στην επιδιδυμίδα χωρίς αγγειακή/λεμφαγγειακή διήθηση: ο όγκος μπορεί να διηθεί τον ινώδη χιτώνα αλλά όχι τον ελυτροειδή
pT2 Όγκος στον όρχι και στην επιδιδυμίδα με διήθηση αγγείων-λεμφαγγείων ή όγκος που διηθεί τον ελυτροειδή χιτώνα
pT3 Διήθηση σπερματικού τόνου με ή χωρίς αγγειακή/λεμφαγγειακή διήθηση
pT4 Διήθηση οσχέου με ή χωρίς αγγειακή/λεμφαγγειακή διήθηση

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Ν (Οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες, κλινική εκτίμηση)

Ν0 Χωρίς λεμφαδενική μετάσταση
Ν1 λεμφαδενική μάζα < 2 cm ή πολλοί λεμφαδένες διηθημένοι, κανένας > 2 cm
Ν2 λεμφαδενική μάζα 2-5 cm ή πολλαπλοί λεμφαδένες, κανένας > 5 cm
Ν3 λεμφαδενική μάζα > 5 cm

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Μ (Απομακρυσμένες μεταστάσεις, κλινική εκτίμηση)

Μ0 Απουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων
Μ1 Παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων
Μ1a Διήθηση λεμφαδένων (εκτός των οπισθοπεριτοναϊκών) ή πνευμονικές μεταστάσεις
M1b Απομακρυσμένες μεταστάσεις σε ήπαρ, εγκέφαλο, οστά

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Καρκινικοί δείκτες (S)

S0 Φυσιολογικοί καρκινικοί δείκτες
S1 LDH < 1,5 φορές της φυσιολογικής τιμής, β-hCG < 5.000 UI/ml, AFP < 1000 ng/ml
S2 LDH 1,5-10 φορές υψηλότερη της φυσιολογικής τιμής, β-hCG 5.000-50.000 UI/ml, AFP 1000- 10.000 ng/ml
S3 LDH > 10 φορές της φυσιολογικής τιμής, β-hCG > 50.000 UI/ml, AFP > 10.000 ng/ml

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Νομογράμματα για καρκίνο όρχεων

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για προχωρημένους όγκους

των όρχεων από βλαστικά κύτταρα

Τι υπολογίζει

Πιθανότητα πλήρους ανταπόκρισης

στη χημειοθεραπεία (πλατίνα)

ασθενών με καρκίνο των όρχεων

Δημιουργός

Bajorin DF, Memorial Sloan-Kettering

Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Bajorin DF, et al. J Clin Oncol.

1998; 16: 707-15

Βιβλιογραφικές αναφορές

19

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center,

Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms

/nomogram.php?id=41&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη σεμινωματώδεις όγκους

που υποβλήθηκαν σε

χημειοθεραπεία (cisplatin)

Τι υπολογίζει

Εκτίμηση της 2ετούς επιβίωσης

ασθενών με καρκίνο των όρχεων

Δημιουργός

Fosså SD, The Norwegian

Radium Hospital, Montebello, Oslo

Πρώτη δημοσίευση

Fosså SD, et al. Br J Cancer.

1999; 80: 1392-9

Βιβλιογραφικές αναφορές

75

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center,

Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=42&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη σεμινωματώδεις όγκους που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία (cisplatin)

Τι υπολογίζει

Σταδιοποίηση

Δημιουργός

National Comprehensive Cancer Network

Πρώτη δημοσίευση

NCCN Guidelines, Version 1.2011

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

 

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων