Είναι εφικτή η πρώιμη διάγνωση και ο προσδιορισμός του κινδύνου υποτροπής;