Μέτρηση ροής – πίεσης: από τη θέση του ασθενή στο πόρισμα