Κυστεοσκόπηση: πρωτόκολλο εξέτασης, συμπληρωματικές εξετάσεις, αναφορά