Ουροροομετρία / Υπολειπόμενο ούρησης: τι μηχάνημα, ποιές συνθήκες, τι προδιαγραφές, τι αναφορά;