Το παράδειγμα των αντιχολινεργικών: ίδιο αποτέλεσμα σε κάθε ασθενή;