Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού σε άνδρες, συμπεριλαμβανόμενης της Καλοήθους Υπερτροφίας του Προστάτη

3.1 α-αποκλειστές

 • Αλφουζοσίνη
 • Ταμσουλοσίνη
 • Σιλοδοσίνη

3.2  Αναστολείς 5α- αναγωγάσης

 • Ντουταστερίδη
 • Φιναστερίδη

3.3 Αντιμουσκαρινικά αντιχολινεργικά

 • Οξυβουτινίνη
 • Ταχείας αποδέσμευσης per os
 • Βραδείας αποδέσμευσης per os
 • Δερματικό επίθεμα
 • Τολτεροδίνη
 • Σολιφενακίνη
 • Τρόσπιο
 • Δαριφενακίνη
 • Φεσοτεροδίνη

3.4 Ανταγωνιστές υποδοχέων βαζοπρεσσίνης

 • Δεσμοπρεσσίνη

3.5  Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης τύπου 5

 • Ταδαλαφίλη

3.6  Φυτικά σκευάσματα

 • Serenoa repens
 • Pygeum africanum

3.7  Συνδυαστική θεραπεία

 • Ντουταστερίδη + ταμσουλοσίνη