Στυτική δυσλειτουργία

4.1  Αγγειοδραστικές ουρσίες για ενδοσηραγγώδεις ενέσεις

  • Αλπροσταδίλη
  • Συνδυασμος tri-mix (αλπροσταδίλη, παπαβερίνη, φεντολαμίνη)

4.2  Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης τύπου 5

  • Αβαναφίλη
  • Βαρδεναφίλη
  • Σιλδεναφίλη
  • Ταδαλαφίλη