Εργαλεία εκτίμησης κιρσοκήλης

Περιεχόμενα
 1. Αρχές κλινική εξέτασης κιρσοκήλης
 2. Ταξινόμηση κιρσοκήλης
 3. Αρχές triplex οσχέου
 4. Ταξινόμηση παλινδρόμησης
 5. Σύστημα αναφοράς του ΙΜΟΠ
 6. Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης κιρσοκήλης: τα 10 «ΝΑΙ»
 7. Βιβλιογραφικές αναφορές

Αρχές κλινικής εξέτασης κιρσοκήλης

 • Ο ασθενής εξετάζεται σε ύπτια και όρθια θέση σε ένα ζεστό δωμάτιο που βοηθά τη χαλάρωση των μυών του οσχέου και διευκολύνει την ακριβή αξιολόγηση.
 • Το όσχεο θα πρέπει να ελέγχεται αρχικά προσεκτικά με επισκόπηση για τυχόν ύπαρξη εμφανώς διατεταμένων φλεβών.
 • Η διάταση των φλεβών θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά, όταν ο ασθενής από όρθια θέση επανέλθει στην ύπτια. Σε αντίθετη περίπτωση, το εύρημα αξιολογείται και μπορεί να υποδηλώνει ένα μηχανικό εμπόδιο στην επαναφορά του αίματος των όρχεων, όπως φλεβική θρόμβωση ή οπισθοπεριτοναϊκή μάζα.
 • Ο σπερματικός τόνος πρέπει να ψηλαφείται ανάμεσα στον αντίχειρα και τα υπόλοιπα δάκτυλα.
 • Όταν ο ασθενής εκτελεί χειρισμό Valsalva, θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη εκτίμηση και των δύο όρχεων.
 • Η δοκιμασία Valsalva θα πρέπει να γίνεται με τρόπο, ώστε να αυξάνεται σταδιακά η ενδοκοιλιακή πίεση.

 

Ταξινόμηση Κιρσοκήλης

Η αξιολόγηση της κιρσοκήλης γίνεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα.

Βαθμός

Περιγραφή

Πίνακας 1: Πίνακας Ταξινόμηση Κιρσοκήλης

0

απουσία κιρσοκήλης

Υποκλινική

(Ια)

διάγνωση μόνο με υπερηχογράφημα οσχέου με έγχρωμο Doppler ροής

Ι

διάγνωση μόνο με χειρισμό Valsalva

ΙΙ

διάγνωση χωρίς χειρισμό Valsalva

ΙΙΙ

διάγνωση με επισκόπηση/ψηλάφηση

Αρχές triplex οσχέου

Το υπερηχογράφημα οσχέου με έγχρωμο Doppler ροής αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη διαγνωστική προσέγγιση της κιρσοκήλης. Κατά την εξέταση, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

 • Ο ασθενής εξετάζεται σε ύπτια, καθώς και σε όρθια θέση, εφόσον το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό.
 • Η εξέταση περιλαμβάνει τη μέτρηση της διαμέτρου της έσω σπερματικής φλέβας και ύπαρξη παλίνδρομης ροής στο φλεβικό δίκτυο κατά τη διάρκεια του χειρισμού Valsalva.
 • Φλέβες με διάμετρο κάτω από 3 χιλιοστά θεωρούνται ως «υποκλινική κιρσοκήλη» – η χειρουργική της αποκατάσταση είναι μάλλον χωρίς κλινική αξία. Πάντως, μελέτες έχουν δείξει ότι, σε ύπαρξη κλινικής κιρσοκήλης αριστερά και υποκλινικής δεξιά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αμφοτερόπλευρα.

 

Ταξινόμηση Παλινδρόμησης

Ο βαθμός της παλινδρόμησης αξιολογείται με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Βαθμός

Περιγραφή

Πίνακας 2: Πίνακας Κλίμακα αξιολόγησης των μυών του πυελικού εδάφους

0

απουσία παλινδρόμησης

1

διαρκεί ελάχιστα (<1 δευτερόλεπτο) και θεωρείται φυσιολογική

2

διαρκεί 1-2 δευτερόλεπτα και εξαφανίζεται πριν από το τέλος του χειρισμού Valsalva

3

διαρκεί περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα και διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του χειρισμού Valsalva

Σύστημα αναφοράς του ΙΜΟΠ

Το ΙΜΟΠ έχει εισαγάγει ένα σύστημα αναφοράς της κιρσοκήλης για πρακτικούς λόγους συνεννόησης των Ουρολόγων.

Για κάθε ασθενή, η αναφορά της αξιολόγησης περιλαμβάνει 2 αριθμούς για κάθε όρχι (ο πρώτος λατινικός), που μεταφράζονται σε βαθμό κιρσοκήλης/βαθμό παλινδρόμησης. Για την ευκολία του συστήματος:

 • η υποκλινική κιρσοκήλη χαρακτηρίζεται ως βαθμού Ια.
 • πάντα αναφέρεται η αριστερή πλευρά πρώτη, αφού είναι η συχνότερη.

Έτσι, μπορούμε να αναφέρουμε την αξιολόγηση ενός ασθενή για παράδειγμα ως εξής:  κιρσοκήλη ΙΙ2/01

Η αξιολόγηση αυτή αναλύεται:

ΙΙ2= αριστερά, ΙΙ βαθμού κιρσοκήλη με 2ου βαθμού παλινδρόμηση

01= δεξιά, απουσία κιρσοκήλης (διάτασης >3χιλιοστά) με 1ου βαθμού παλινδρόμηση (φυσιολογική)

Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης κιρσοκήλης: τα 10 «NAI»

Ελέγξτε εάν σε όλες τις ερωτήσεις η απάντηση είναι «ΝΑΙ»

Ερωτήσεις
1. Το ζευγάρι δεν είχε καμία εγκυμοσύνη ύστερα από 1 χρόνο τακτικών προσπαθειών χωρίς προφύλαξη; ΝΑΙ
2. Έχει επιβεβαιωθεί η κιρσοκήλη με κλινική, υπερηχογραφική ή άλλη εξέταση; ΝΑΙ
3. Παρατηρείτε μειωμένο όγκο όρχι στη μεριά, όπου υπάρχει και η κιρσοκήλη; ΝΑΙ
4. Το αρχικό σπερμοδιάγραμμα είναι μη φυσιολογικό; ΝΑΙ
5. Τα αρχικά επίπεδα FSH είναι εντός των φυσιολογικών ορίων; ΝΑΙ
6. Οι εργαστηριακές εξετάσεις επαναλήφθηκαν ύστερα από 4 -12 εβδομάδες; ΝΑΙ
7. Το σπερμοδιάγραμμα εξακολουθεί να είναι μη φυσιολογικό; ΝΑΙ
8. Τα επίπεδα FSH εξακολουθούν να είναι εντός των φυσιολογικών ορίων; ΝΑΙ
9. Έχει εκτιμηθεί η ωοθυλακιορηξία και η βατότητα των σαλπίγγων στη γυναίκα; ΝΑΙ
10. Η ηλικία της είναι κάτω των 38 ετών; ΝΑΙ