Κατευθυντήριες οδηγίες Παιδοουρολογίας

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Eνημέρωση κειμένου – Μάρτιος 2011)
S. Tekgül (co-chairman), H. Riedmiller (co-chairman),
E. Gerharz, P. Hoebeke, R. Kocvara, J.M. Nijman,
Chr. Radmayr, R. Stein

Επισυναπτόμενα αρχεία: