Καρκίνος νεφρού

Περιεχόμενα
  1. T (Πρωτοπαθής όγκος)
  2. N (επιχώριοι λεμφαδένες)
  3. Μ (μεταστάσεις)
  4. T (Κύριος όγκος)
  5. Στάδια
  6. Ν (επιχώριοι λεμφαδένες)
  7. Μ (Απομακρυσμένες μεταστάσεις)
  8. Νομογράμματα για καρκίνο νεφρού

Σταδιοποίηση του καρκίνου του νεφρού

T (Πρωτοπαθής όγκος)

Τχ Ο όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί
Τ0 Δεν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου
Τ1 Όγκος διαμέτρου <7 cm περιορισμένος στο νεφρό
T1a Όγκος διαμέτρου ≤4 cm
T1b Όγκος διαμέτρου >4 cm αλλά ≤7 cm
T2 Όγκος διαμέτρου >7 cm περιορισμένος στο νεφρό
T2a Όγκος διαμέτρου >7 cm αλλά ≤10 cm
T2b Όγκος διαμέτρου >10 cm
T3 Ο όγκος επεκτείνεται στα μεγάλα αγγεία ή στους περινεφρικούς ιστούς, αλλά δεν επεκτείνεται στο επινεφρίδιο ούτε πέρα από την περιτονία του Gerota
T3a Ο όγκος διηθεί τη νεφρική φλέβα ή κλάδους της ή τους περινεφρικούς ιστούς, αλλά όχι πέρα από την περιτονία του Gerota
T3b Ο όγκος επεκτείνεται μακροσκοπικά στην υποδιαφραγματική κάτω κοίλη φλέβα
T3c Ο όγκος επεκτείνεται μακροσκοπικά στην υπερδιαφραγματική κάτω κοίλη φλέβα ή διηθεί το τοίχωμά της
T4 Ο όγκος επεκτείνεται πέρα από την περιτονία του Gerota ή και διηθεί κατά συνέχεια ιστού το σύστοιχο επινεφρίδιο

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

N (επιχώριοι λεμφαδένες)

Νχ Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν μπορούν να εκτιμηθούν
Ν0 Δεν υπάρχει μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες
Ν1 Μετάσταση σε ένα λεμφαδένα
Ν2 Μετάσταση σε περισσότερους από ένα λεμφαδένες

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Μ (μεταστάσεις)

Μχ Η ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί
Μ0 Δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις
Μ1 Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Στάδια

Στάδιο Ι Τ1 Ν0 Μ0
Στάδιο ΙΙ Τ2 Ν0 Μ0
Στάδιο ΙΙΙ Τ3 Ν0 Μ0 ή Τ1,Τ2, Τ3 Ν1 Μ0
Στάδιο IV Τ4 Νκάθε Μ0 ή Τκάθε Ν2 Μ0 ή Τκάθε Νκάθε Μ1

T (Κύριος όγκος)

Tx Ο όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί
T0 Δεν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου
Tis Καρκίνωμα in situ
Ta Μη διηθητικό θηλώδες καρκίνωμα
T1 Ο όγκος διηθεί το χόριο
T2 Ο όγκος διηθεί τον μυϊκό χιτώνα
T3

Πύελος: ο όγκος επεκτείνεται στο περιπυελικό λίπος ή στο νεφρικό παρέγχυμα Ουρητήρας: ο όγκος επεκτείνεται στο περιουρητηρικό λίπος

T4 Ο όγκος επεκτείνεται σε παρακείμενα όργανα ή, μέσω του νεφρού, στο περινεφρικό λίπος

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Ν (επιχώριοι λεμφαδένες)

Nx Επιχώριοι λεμφαδένες δεν μπορούν να εκτιμηθούν
N0 Δεν υπάρχει μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες
N1 Μετάσταση σε ένα λεμφαδένα μέγιστης διαμέτρου <2 cm
N2 Μετάσταση σε ένα λεμφαδένα μέγιστης διαμέτρου >2, αλλά <5 cm, ή μεταστάσεις σε πολλούς λεμφαδένες, κανένας εκ των οποίων δεν έχει διάμετρο >5 cm
N3 Μετάσταση σε ένα λεμφαδένα μέγιστης διαμέτρου >5 cm

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Μ (Απομακρυσμένες μεταστάσεις)

Mx Η ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί
M0 Δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις
M1 Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Νομογράμματα για καρκίνο νεφρού

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Γενικού

πληθυσμού

Τι υπολογίζει

Κίνδυνος εμφάνισης

καρκίνου του νεφρού

και πρόληψη

Δημιουργός

Harvard School of

Public Health

Πρώτη δημοσίευση

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://www.diseaseriskindex.

harvard.edu

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Όγκος cT1

Τι υπολογίζει

Προεγχειρητική εκτίμηση της πιθανότητας κακοήθειας ενός μικρού νεφρικού όγκου

Δημιουργός

Lane BR, Glickman Urological Institute, Cleveland Clinic

Πρώτη δημοσίευση

Lane BR, et al. J Urol. 2007; 178: 429-34

Βιβλιογραφικές αναφορές

44

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=4&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Όγκος cT1

Τι υπολογίζει

Προεγχειρητική εκτίμηση της επιθετικότητας του όγκου (Fuhrman grade 3-4)

Δημιουργός

 

Πρώτη δημοσίευση

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Kidney/rcc_calc.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ανατομικά χαρακτηριστικά όγκου

Τι υπολογίζει

Προεγχειρητική εκτίμηση της πιθανότητας κακοήθειας και επιθετικότητας νεφρικού όγκου

Δημιουργός

Kutikov A, Fox Chase Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Kutikov A, et al. Eur Urol. 2011; 60: 241-8

Βιβλιογραφικές αναφορές

2

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=56&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ανατομικά χαρακτηριστικά όγκου

Τι υπολογίζει

Προεγχειρητική εκτίμηση της πιθανότητας κακοήθειας και επιθετικότητας νεφρικού όγκου

Δημιουργός

Kutikov A, Fox Chase Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Kutikov A, Uzzo RG. J Urol 2009; 182: 844-53

Βιβλιογραφικές αναφορές

75

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms

/nomogram.php?id=56&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

 

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ανατομικά χαρακτηριστικά όγκου

Τι υπολογίζει

Προεγχειρητική εκτίμηση της πιθανότητας ύπαρξης λεμφαδενικών μεταστάσεων

Δημιουργός

Hutterer GC, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Hutterer GC, et al. Int J Cancer. 2007; 121: 2556-61

Βιβλιογραφικές αναφορές

12

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Kidney/rcc_calc.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ανατομικά χαρακτηριστικά όγκου

Τι υπολογίζει

Προεγχειρητική εκτίμηση της πιθανότητας ύπαρξης απομακρυσμένων μεταστάσεων

Δημιουργός

Hutterer GC, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Hutterer GC, et al. BJU Int. 2008; 101: 39-43

Βιβλιογραφικές αναφορές

9

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Kidney/rcc_calc.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

ΤΝΜ 2002

Τι υπολογίζει

Προεγχειρητική εκτίμηση της ειδικής καρκινικής θνητότητας για τα προσεχή 1, 2, 5, 10 έτη

Δημιουργός

Karakiewicz PI, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Karakiewicz PI, et al. Eur Urol. 2009; 55: 287-95

Βιβλιογραφικές αναφορές

21

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Kidney/rcc_calc.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

ΤΝΜ 2002

Τι υπολογίζει

Προεγχειρητική εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης μεταστάσεων 12 έτη μετά νεφρεκτομή (ριζική ή μερική)

Δημιουργός

Raj, GV, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Raj GV, et al.. J Urol. 2008; 179: 2146-51

Βιβλιογραφικές αναφορές

31

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms

/nomogram.php?id=5&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

ΤΝΜ 2002

Τι υπολογίζει

Άμεση μετεγχειρητική θνητότητα (μέσα στις πρώτες 30 ημέρες)

Δημιουργός

Cloutier V, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Cloutier V, et al. Eur Urol. 2009; 56: 998-1003

Βιβλιογραφικές αναφορές

5

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Kidney/rcc_calc.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

ΤΝΜ 2002

Τι υπολογίζει

Κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας ύστερα από μερική νεφρεκτομή

Δημιουργός

 

Πρώτη δημοσίευση

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Όργανο/ ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org

/Kidney/rcc_calc.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

ΤΝΜ 2002

Τι υπολογίζει

Πιθανότητα αποφυγής νεφρικής ανεπάρκειας την προσεχή 7-ετία ύστερα από μερική ή ριζική νεφρεκτομή

Δημιουργός

Sorbellini M, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Sorbellini M, et al.. J Urol. 2006; 176: 472-6

Βιβλιογραφικές αναφορές

30

Όργανο/ονομασία

Cleveland Clinic

Σύνδεσμος

http://rcc.simpal.com/

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Καρκίνος του νεφρού

Τι υπολογίζει

Ειδική θνητότητα από τον καρκίνο και άλλες ανταγωνιστικές αιτίες την προσεχή 5-ετία

Δημιουργός

Kutikov A, Fox Chase Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Kutikov A, et al. J Clin Oncol. 2010; 28: 311-7

Βιβλιογραφικές αναφορές

28

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=3&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Καρκίνος του νεφρού

Τι υπολογίζει

Συνολική επιβίωση, ειδική επιβίωση από τον καρκίνο και πιθανότητα υποτροπής ύστερα από νεφρεκτομή για τα προσεχή 1, 2, 3, 4, και 5 έτη

Δημιουργός

Zisman Α, University of California School of Medicine (UISS model)

Πρώτη δημοσίευση

Zisman A, et al. J Clin Oncol. 2002; 20: 4559-66

Βιβλιογραφικές αναφορές

189

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=7&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Καρκίνος του νεφρού

Τι υπολογίζει

5-ετής επιβίωση ελεύθερη υποτροπής ύστερα από νεφρεκτομή

Δημιουργός

Kattan MW, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Kattan MW, et al. J Urol. 2001; 166: 63-7

Βιβλιογραφικές αναφορές

309

Όργανο/ονομασία

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Σύνδεσμος

http://nomograms.mskcc.org/

Renal/PostSurgery.aspx

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Διαυγοκυτταρικά καρκινώματα Τ1a-T3b NOMO

Τι υπολογίζει

5-ετής επιβίωση ελεύθερη υποτροπής ύστερα από νεφρεκτομή για τα προσεχή 1, 2, 5, 10 έτη

Δημιουργός

Sorbellini M, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Sorbellini M, et al. J Urol. 2005; 173: 48-51

Βιβλιογραφικές αναφορές

157

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=8&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Διαυγοκυτταρικά καρκινώματα

Τι υπολογίζει

Ειδική καρκινική θνητότητα ύστερα από νεφρεκτομή

Δημιουργός

Karakiewicz PI, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Karakiewicz PI, et al. J Clin Oncol. 2007; 25: 1316-22

Βιβλιογραφικές αναφορές

89

Όργανο/ ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Kidney/rcc_calc.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Διαυγοκυτταρικά καρκινώματα

Τι υπολογίζει

Πιθανότητα επιβίωσης από τον καρκίνο ύστερα από νεφρεκτομή για τα προσεχή 1, 2, 5, 10 έτη

Δημιουργός

Karakiewicz PI, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Karakiewicz PI, et al. J Urol. 2009; 182: 2607-12

Βιβλιογραφικές αναφορές

4

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Kidney/rcc_calc.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Διαυγοκυτταρικά καρκινώματα

Τι υπολογίζει

Πιθανότητα επιβίωσης από καρκίνο ύστερα από νεφρεκτομή για τα προσεχή 1, (3), 5, (7), 10 έτη

Δημιουργός

Thompson RH, Mayo Clinic (Mayo DSSIGN)

Πρώτη δημοσίευση

Thompson RH, et al. J Urol. 2007; 177: 477-80

Βιβλιογραφικές αναφορές

22

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=10&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Διαυγοκυτταρικά καρκινώματα

Τι υπολογίζει

Πιθανότητα επιβίωσης από καρκίνο ύστερα από νεφρεκτομή για τα προσεχή 1, (3), 5, (7), 10 έτη

Δημιουργός

Frank I, Mayo Clinic (Mayo SSIGN)

Πρώτη δημοσίευση

Frank I, et al. J Urol. 2002; 168: 2395-400

Βιβλιογραφικές αναφορές

320

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=10&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Καρκίνος νεφρού

Τι υπολογίζει

Ειδική καρκινική θνητότητα & προσδόκιμο επιβίωσης για τα προσεχή 15 έτη ύστερα από θεραπεία

Δημιουργός

Laboratory for Quantitative Medicine, Massachusetts General Hospital

Πρώτη δημοσίευση

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Όργανο/ονομασία

CancerMath.net (http://www.lifemath.net/cancer/

index.html)

Σύνδεσμος

http://www.lifemath.net/cancer/renalcell/

outcome/index.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Καρκίνος νεφρού

Τι υπολογίζει

Συνολική επιβίωση ύστερα από υποτροπή χειρουργηθέντος καρκίνου για τα προσεχή 1-5 έτη

Δημιουργός

Eggener SE, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Eggener SE, et al.. J Clin Oncol. 2006; 24: 3101-6

Βιβλιογραφικές αναφορές

41

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=12&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Νεφροκυτταρικός καρκίνος

Τι υπολογίζει

Συνολική επιβίωση μετά την έναρξη κλασικής ανοσοθεραπείας για τα προσεχή 1-3 έτη

Δημιουργός

Motzer RJ, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Motzer RJ, et al. J Clin Oncol. 1999; 17: 2530-40

Βιβλιογραφικές αναφορές

594

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=11&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Νεφροκυτταρικός καρκίνος

Τι υπολογίζει

12-μηνη επιβίωση ελεύθερη νόσου

Δημιουργός

Motzer RJ, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Motzer RJ, et al. Cancer. 2008; 113: 1552-8

Βιβλιογραφικές αναφορές

50

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=14&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Νεφροκυτταρικός καρκίνος

Τι υπολογίζει

Πρωτόκολλο μετεγχειρητικής παρακολούθησης ασθενών με καρκίνο του νεφρού

Δημιουργός

National Comprehensive Cancer Network

Πρώτη δημοσίευση

NCCN Guidelines, Version 2.2012

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=45&audience=1&status=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ουροθηλιακός καρκίνος νεφρικής πυέλου ή ουρητήρα

Τι υπολογίζει

Εκτίμηση της 5-ετούς επιβίωσης από καρκίνο ύστερα από νεφρο-ουρητηρεκτομή

Δημιουργός

Jeldres C, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Jeldres C, et al. Cancer. 2010; 116: 3774-84

Βιβλιογραφικές αναφορές

3

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/Other

/calc_uttc1.php?

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ουροθηλιακός καρκίνος νεφρικής πυέλου ή ουρητήρα

Τι υπολογίζει

Εκτίμηση της ειδικής θνητότητας από τον καρκίνο σε ασθενείς με φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα για τα επόμενα 1 και 2 έτη από τη διάγνωση

Δημιουργός

Zini L, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Zini L, et al. BJU Int. 2009; 104: 1661-7

Βιβλιογραφικές αναφορές

2

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/Other

/calc_adr1.php?

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

 

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων